Menu

Общи условия за използването на сайта

www.inhome.bg

Раздел I

Общи разпоредби

Чл. 1. Настоящият документ урежда общите условия, съгласно които „ИН ХОУМ“ ЕООД предоставя услуги на потребителите си посредством интернет магазина www.inhome.bg .
Ал. 1) Потребителите следва внимателно да прочетат и да се запознаят с общите условия за използването на услугите, предоставени от www.inhome.bg – сайт за електронна търговия.
Ал. 2) Използването на услугите от сайта означава, че потребителят се е запознал с общите правила, както и че е съгласен с тях. Настоящите общи условие обвързват всички потребители и са неразделна част от всеки договор, сключен между“ИН ХОУМ“ ЕООД и потребител. Ако не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте този сайт.
Чл. 2. „Ин хоум“ ЕООД  има право едностранно да изменя и/ или допълва настоящите Общи условия по всяко време. Всички изменение и/ или допълнения влизат в сила и са задължителни за всяка от страните, считано от публикуване на измененията и/ или допълненията в сайта на „Ин хоум“ ЕООД .
Чл. 3. Информация за търговеца:
3.1. “ИН ХОУМ” ЕООД, със седалище в гр. Костинброд и адрес на управление: ул. “Христо Ботев” № 5А, с ЕИК 203062621, редставлявано от Управител- Ирена Несторова е-mail sales@inhome.bg, телефон 0898525112 ; интернет страница www.inhome.bg,
3.2. „Ин хоум“ EООД осъществява стопанската си дейност в гр. София 1618, кв. „Дружба 1”, ул. „Илия Бешков”12, е-mail салес@inhome.bg, телефон 0898525112; www.inhome.bg
3.3. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в полето за представяне на всеки продукт. Ин хоум ЕООД продава стоки за употреба в бита и семейството. Предлаганите мебели и аксесоари не са предназначени за ежедневна употреба в хотели, заведения за общест¬вено хранене, офиси, учреждения и други места с повишена активност на използването.
3.4. ЦЕНАТА на стоките е изписана в БЪЛГАРСКИ ЛЕВА с ВКЛЮЧЕН ДДС на всички страници, представящи даден продукт. Стойността на транспортните разходи за доставка и/ или монтаж НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките. Всички задължения за плащане на потребителя се конкретизират във всеки договор, сключен между“ИН ХОУМ“ ЕООД и потребител
3.5. „Ин хоум“ EООД не начислява и събира допълнителна цена за използването на средства за комуникация от разстояние за сключване на договор.
3.6. Начините и условията за доставка и монтаж на поръчани стоки са подробно описани в раздел „Доставка и монтаж“. Сроковете за доставка и изпълнение /включително датата, на която ИН Хоум ЕООД се задължава да достави стоките и/ или да извърши услугите/ се конкретизират във всеки индивидуален договор, сключен между търговеца и потребител.
3.7. Начините и условията за пащане са описани в Раздел „Начини на плащане“ в сайта.
3.8. Потребителят на стоки и услуги в сайта на „Ин хоум“ ЕООД няма право на отказ от договора, поради обстоятелството, че в сайта на „Ин хоум“ ЕООД се доставят стоки, изработени по поръчка на потребителя и/ или съобразно неговите индивидуални изисквания,
3.9. Потребителят няма право на отказ от договора за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
3.10. „Ин хоум“ ЕООД носи отговорност по ЗЗП за съответствието на стоката с договора за продажба ;
3.11. „Ин хоум“ ЕООД предоставя търговска гаранция за онези стоки, при доставката на които,  „Ин хоум“ ЕООД е предал на  потребителят гаранционна карта.
3.11.1. Условията на предоставяната търговска гаранция са както следва:
• “ИН ХОУМ” ЕООД гарантира съответствието на качеството на корпусните мебели на предмета на договора за продажба/ договора за изработка по отношение на годност за ползване на изработената мебел по предназначение в срок, описан в гаранционната карта на доставените мебели.
• Гаранцията се отнася за дефекти възникнали в процеса на обичайната експлоатация през гаранционният период и обхваща: разлепване на кантовете (с изключение на разлепване, вследствие на раздуване на материала от мокрене с вода), дефекти на пантите и/или металните водачи на чекмеджетата, обков.
• Дефектиралите детайли се ремонтират, а при необходимост се заменят с нови, безплатно в срок до 30 /тридесет/ работни дни от получаване на рекламацията от  “ИН ХОУМ” ЕООД.
• “ИН ХОУМ” ЕООД не носи гаранционна отговорност за повреди на продуктите, причинени от: Неправилни експлоатиране или ремонт;  Повредите са в следствие на сътресение, удари или са получени в резултат на небрежно отношение; Направен е бил опит за отстраняване на дефекта от купувача, или от други неупълномощени от ИН ХОУМ лица; Счупване, издраскване и/или нараняване, причинени по вина на купувача; При загубена, унищожена, липсваща гаранционна карта, издадена от “ИН ХОУМ” ЕООД. Не е обект на гаранционно обслужване поправката на провиснали рафтове по-дълги от 90 см.
• Рекламации за открити недостатъци и/ или отклонения се правят на имейл адрес на “ИН ХОУМ” ЕООД /sales@inhome.bg/ в срок до 3 /три/ календарни дни от откриването им в писмена форма и съдържат същността на недостатъка, деня и начина на установяването му.
3.11.2. Описаната по – горе търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителя,  произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115 ЗЗП /потребителят има правата по чл. 112 – 115 ЗЗП/ и независимо от търговската гаранция на “ИН ХОУМ” ЕООД, последния отговаря пред потребителя за липсата на съответствие на изработена мебел с договора за продажба/ изработка.
Раздел. ІІ
Правила за използване на сайта

Чл. 4. „Ин хоум“ ЕООД като създател и собственик на този интернет сайт inhome.bg ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу „Сайт“) само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.
Чл. 5. Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.
Чл. 6. В страниците на този интернет сайт е предвидена възможност потребителите да публикуват мнения относно предлаганите стоки. inhome.bg не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността и отговорността на потребителите публикували мненията. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от потребителите, които са публикували информацията. inhome.bg си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата или не са на български език.
Чл. 7. Препратки към други Web сайтове собственост на трети лица. Наличните препратките от този Сайт към Web сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за Ваше удобство. Ако използвате тези препратки, Вие ще излезете от този сайт. inhome.bg не контролира външните сайтове и не поема никаква отговорност за тях или тяхното съдържание. inhome.bg по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица, нито информацията публикувана в тях. Посещението си в тези сайтове Вие правите изцяло на своя отговорност и на свой риск.
Чл. 8. Вие можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според условията на inhome.bg и при изрично съгласие, изразено писмено. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати. Наличният Софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партньори. Моля преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици.
Чл. 9. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, с които нарушават законите на РБ и общоприетите правила за комуникация, да извършват злоумишлени действия в т.ч. неоторизиран достъп до сайта, софтуера, мрежи, компютри и други устройства, както и всички опити за разпространение на вируси и други компютърни програми, които са проектирани за причиняване и нарушаване на каквито и да било права и интереси на трети лица. Потребителите на сайта нямат право да го претоварват с фиктивни заявки.

Раздел III
Отговорност

Чл. 10. Задълженията на „Ин хоум“ ЕООД по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. „Ин хоум“ ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не са достъпни в момента. За допълнителна информация се свържете с нас.
Чл. 11. „Ин хоум“ ЕООД, неговите доставчици или трети лица не носят отговорност при никакви обстоятелства, за каквито и да е щети включително, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др., произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо „Ин хоум“ ЕООД за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него от Ваша страна се стигне до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудване или информация, ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.
Раздел IV
Информация от потребителите

Чл. 12. „Ин хоум“ ЕООД, не иска да получава конфиденциална или защитена информация от Вас чрез този сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. При регистрирането си в www.inhome.bg, всеки потребител на сайта си създава свое уникално потребителско име  и своя уникална парола за достъп, както и еднократно и доброволно въвежда своите данни, които се използват при изпълнение на заявена от него поръчка. Изборът на уникално потребителско име, уникална парола и тяхното съхранение зависят изцяло от потребителя. Всеки потребител на www.inhome.bg, носи пълна отговорност за опазване тайната на своите потребителско име и парола, и всички действия, които се извършват чрез използването им.
Чл. 13. Личните данни – трите имена, ЕГН, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), които потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта при своята регистрация в www.inhome.bg са под закрилата на Закона за защита на личните данни. Потребителите на www.inhome.bg са съгласни с факта, че фирма „Ин хоум“ ЕООД и нейните служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация, с която се идентифицира даден потребител – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура, но без право да я разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато тя се изисква от оправомощените органи и в съответствие с българското законодателство.
Чл. 14. „Ин хоум“ ЕООД ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за изпълнение на предлаганите услуги, за да Ви предостави достъп до специфична информация или за обща комуникация с Вас. „Ин хоум“ ЕООД няма да продава Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги използва по друг начин. Служителите на „Ин хоум“ ЕООД са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за поверителна информация.
Чл. 15. Всеки регистриран в www.inhome.bg потребител има право да поиска изтриване на въведените от него лични данни, като това води и до заличаване на използваните от него потребителско име и парола. За тази цел потребителят следва да докаже, че именно той е регистрираното лице, като предостави цялата информация, която е въвел при регистрацията си.
Чл. 16. Когато осъществявате достъп до интернет сайта на „Ин хоум“ ЕООД, автоматично и не като част от регистрацията, се записват някои общи и не лични данни – използван интернет браузър, IP адрес, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници. Тази информация сама по себе си не може да идентифицира конкретно лице. Тази информация се използва с диагностична, статистическа цел, за поддръжка на функционалността и като информация относно ползването на сайта ни. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.

Раздел V
Условия за поръчка и доставка на стоки. Рекламация

Чл. 17. Офертите съдържат основна информация за предлагания продукт съобразно вида му и указание за цената му. Повечето от офертите са придружени със снимков материал. Към някои от тях има опция за предоставяне на допълнителна информация. Указаната цена на отделната стока е за 1 брой и не включва разходи по доставката и/ или монтаж.
Чл. 18. Избирането на продукти става чрез указване на желания брой от избрания продукт и натискане на бутона „Купи“. След което има възможност за добавяне на други продукти чрез избор на бутона „Продължи покупките“ или ако желаета можете да изберете „Продължи към разплащане“. В случай, че сте вече регистриран потребител и не сте влезли през Вашия профил, следва да въведете исканите данни. Ако все още нямате регистрация, то на тази стъпка можете да я направите. Следва да посочите адрес за плащане. Ако сте въвели повече от един адрес, можете да изберете предпочитания от Вас от падащото меню. Ако не укажете, че желаете доставка до друг адрес, то избраните от Вас артикули ще бъдат доставени до адреса за плащане. Трябва да изберете начина на доставка. Следва да посочите как бихте предпочели да направите плащане. Поръчването на поставените в кошницата видове и количества стоки става чрез натискане на бутона „Направи поръчка“ в меню-преглед на поръчката. Като преди това клиентът трябва да се е запознал с „Общи условия за използването на сайта“ и да го удостовери с поставяне на тик в полето пред „Прочетох и съм съгласен/a с общите условия за покупко-продажба на стоки от inhome.bg“. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор клиента и www.inhome.bg.
Чл. 19. Собствеността върху стоката се прехвърля от търговец върху потребител със сключването на договора, а рискът от загуба или повреда на стоките, преминава върху потребителя в момента, в който потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача /избран от „ИН Хоум” ЕООД/, приеме стоките. При поръчката клиентът задължително посочва e-mail, телефон и точен адрес за осъществяване на доставка. За издаване на фактура се попълват данни за фирмата или ЕГН за физическото лице.
Чл. 20. Посочването на неверен/ сгрешен адрес и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва „Ин хоум“ЕООД със задължението за изпълнение на доставката.
Чл. 21. Поръчките се обработват в делнични дни от 10 до 17.30 часа. Поръчки направени след 17.30 ч. се обработват на следващия работен ден. След получаване на поръчката от www.inhome.bg се извършва проверка на посочения телефон за валидността й чрез потвърждаване на поръчката и адреса, на който да бъде доставена стоката.
21.1. Чрез ‘Моето Табло’ в „Моят профил“ на www.inhome.bg потребителят  може да се проследи статуса на поръчката и да се редактира профил и текуща информация.
Чл. 22. Поръчаната стока се доставя на посочения адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Транспортните разходи, ако изрично не е упоменато друго, се заплащат от клиента при получаване на доставката, едновременно с цената на стоката. При избрана опция за плащане по банков път, стоката и обявената цена за транспортни разходи се заплащат предварително или както е взаимно договорено. Поръчаната от клиента стока се доставя в договорения между страните срок. За „Ин хоум“ ЕООД възниква задължението за доставка след постъпване на договорената сума по сметка на или одобряване на потребителски кредит, при избрани плащания различни от наложен платеж. Доставката е до посочения от клиента адрес при условие, че е посочен точно и е валиден, както и че поръчката е потвърдена от потребителя.
Чл. 23. До пълното заплащане на продажната цена, купувачът се задължава да ни съобщава незабавно за промени в адреса си, както и други данни посочени за връзка с него. В случай, че е сключен договор за транс¬портна услуга, Купувачът е длъжен да поеме разходите за неуспешни опити за доставка, както и за издирване, причинени поради сгрешен или непълен адрес, а също и за несъобщаване на промени в адреса. В случаите по предходното изречение,  „Ин хоум“ ЕООД има право на задържане на доставката, докато потребителят не изпълни насрещното си задължение да плати едновременно с цената на доставката и цената на транспортните й разходи и допълнитените разходи, описани в предходното изречение.
Чл. 24. (А) За стока, за която е указано, че срокът на доставка е 10-25 работни дни и/ или е за сума над 500 лв., се изисква авансово плащане на 50% от стойността й.
Чл. 25. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка. Доставките се осъществяват посредством куриерски фирма и/ или собствен транспорт на „Ин хоум“ ЕООД. Клиентът е длъжен да провери цялостта на опаковковката преди да потвърди писмено получаването й.
25.1 Купувачът, получавайки стоката е длъжен да й направи незабавен и обстоен оглед за евентуални недостатъци или несъответствия. В случай, че купувачът не направи веднага след огледа възражения, се счита че стоката отговаря напълно на договореното и няма отклонения в качеството, явни недостатъци или дефекти.
25.2. В случаите, когато стоката се получава от името и за сметка на купувача от транспортна, спедиторска или логистична фирма, тези задължения на купувача се упражняват от тази фирма. С предаването на стоката на превозвача/спедитора се счита, че стоката е предадена без възражения на купувача.
25.3. В случай на установени при приемане на стоката недостатъци, страните следва да подпишат протокол с описание на констатираните недостатъци. Рекламация за дефекти причинени от транспортирането, установени след писменото приемане на стоката не се приемат.
Чл. 26. При проявата на скрити дефекти купувачът има право на рекламация в съответствие с чл. 112 – 115 ЗЗП. За дефекти на стоката, които са се появили поради непра¬вилен и/или неподходящ транспорт, монтаж и употреба, която не съответства на предписаните от „ИН Хоум” ЕООД условия, предадени заедно със стоката, ние не носим отговорност и не поемаме гаранционна отговорност. При рекламация на дефектна стока потребителят е длъжен да представи в магазина стоката в оригинална опаковка и своя екземпляр от договора заедно с фискалната касова бележка, фактура и съответно платежното нареждане. Потребителят има право на поправка или замяна на стоката с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
Чл. 27. Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, страните се споразумяват, че в този случай „Ин хоум“ ЕООД се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.
Ал. 1) В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка всички направени разходи по доставката. Същите се заплащат при получаване на доставката, заедно със стойността на стоката.
Чл. 28. При разваляне или частично разваляне на договора по вина на потребителя „ИН Хоум” ЕООД има право да търси обезщетение за действително причинените вреди с включено ДДС, както и има право на наустойка в размер на 30% (тридесет процента), начислени върху стойността на поръчката плюс законния размер на ДДС. В случа¬ите, когато предмет на разваления договор са стоки извън стандартен асортимент на „ИН Хоум” ЕООД, т.е. такива, които се поръчват по каталог и/или с отклонение от стандартния им вид, „ИН Хоум” ЕООД има право да търси неустойката е в размер на 50% (петдесет процента) върху стойността напоръчката плюс законния размер на ДДС.
Раздел VI
Плащане

Чл.29

Всички цени  в електронния магазина на IN HOME са в български левa, с включен ДДС. Цените са за единично количество и НЕ включват разходите за доставка и монтаж на мебелите. При поръчки на мебели на стойност над 500 лв или със срок на доставка над 10 работни дни, се изисква авансово плащане в размер на 50% от стойността на поръчката. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

С наложен платеж На куриера при получаване на стоката. Всички допълнителни разходи по наложения платеж са за сметка на клиента. Сумата за куриерски разходи се добавя в поръчката за потвърждение, която изпращаме на посочения от клиента мейл

По банков път На посочената банкова сметка (виж сметката в раздел Контакти); При плащане по банков път се изисква плащането да е направено най-късно до 3 работни дни, след като е направена поръчката през сайта или по телефон При доставка с транспорт на IN HOME При доставката – в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента; Плащане на място в магазин на IN HOME Възможно е плащане и на място, в магазина до 3 работни дни, след като е направена поръчката през сайта или по телефон Плащане с дебитна или кредитна карта в магазините на IN HOME

Раздел VIІ
Съдържание на услугите

Чл. 30. Запазваме си правото на отклонения в цвета и шарката на дървени повърхности, отклонения при кожа и/ или текстилни изделия (напр. дамаски и декоративен текстил).
Чл. 31. При гардероби и секционни мебели наименованието на цвета на материала се отнася за видимите детайли на мебелите. Използването и на други цветове за невидимите деайли е обичайна търговска практика и е допустимо.
Чл. 32. Предварително дадените в каталозите и други рекламни материали размери на мебелите, аксесоари и уреди са приблизителни. „Ин хоум“ ЕООД има право на незначителни отклонения в размерите, които са до +/- 2 /два/ см.

Раздел VІІІ.

Непреодолима сила

Чл. 33. Ако която и да е от страните е възпрепятствана или забавяна при изпълнение на задълженията си  по договора от непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора / в т.ч. природни бедствия,  пожари, наводнения, войни, граждански вълнения или бунтове, насилия, изисквания или разпоредби на Правителството, производствени аварии/ тя е длъжна в подходящ срок да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и за възможните последици от нея за изпълнението на договора.
Чл. 34. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.
Чл. 35. Ако непреодолимата сила продължи повече от шест  месеца, всяка от страните може да прекрати договора чрез изпращане на писмено уведомление, имащо незабавно действие от момента на получаване. В тези случаи обезщетения не се дължат.

Настоящите общи условие влизат в сила от 01.09.2016г

  TOP